Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).  zamknij

Regulamin butikdworski.pl

obowiązuje od 01.01.2014

§1. Informacje ogólne

1.     Właścicielem i operatorem witryny internetowej www.butikdworski.pl jest RSF Sp. z o. o. z siedzibą w Komborni,  Kombornia 1, 38-420 Korczyna,  KRS numer 0000167670, NIP: 945-19-90-966, o kapitale zakładowym 15 mln zł wpłaconym w całości, umożliwiająca pod platformą www.butikdworski.pl m.in. składanie zamówień zakupu  - zwaną dalej „RSF sp. z o.o.”.

2.     Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby właściciela witryny internetowej www.butikdworski.pl. Użytkownik korzystający z www.butikdworski.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej www.butikdworski.pl i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone. 

3.     Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami)

4.     Poprzez platformę www.butikdworski.pl nie można dokonać zakupu napojów alkoholowych (patrz: Warunki zapytań o ofertę alkoholu). W rozumieniu niniejszego regulaminu produktem nie jest napój alkoholowy.

5.     Zamówienie poprzez witrynę www.butikdworski.pl może składać osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.

6.     Kontakt Klienta z RSF sp. z o.o. jest możliwy za pomocą:

1.     poczty elektronicznej - mail: sklep@butikdworski.pl,

2.     pod numerem infolinii: +48 605 13 22 24 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 – 16: 00 (w dni robocze),

3.     dane adresowe właściciela www.butikdworski.pl znajdują się także na stronie w stopce informacyjnej. Kontakt możliwy jest również poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.

7.     Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez www.butikdworski.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

8.     Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Kombornia 1, 38-420 Korczyna.

9.     Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

§ 2. Cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.     RSF sp. z o. o. umożliwia składanie zamówienia za pośrednictwem strony www.butikdworski.pl, a także za pomocą Infolinii +48 605 13 22 24 i zawiera tylko propozycje produktów, a prezentacja na stronie umożliwia ich zakup. Przy każdym produkcie znajduje się opis z podaniem m.in. ceny, składu, terminu ważności i inne dane. Właściciel butikdworski.pl ma obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

2.     Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie www.butikdworski.pl, utworzenia Konta Klienta, a także na świadczeniu innych usług jak np. usługi „Newsletter”.

3.     Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości (wg opcji SMS, mail) zawierającej informacje o najnowszych artykułach w serwisie www.butikdworski.pl, degustacjach, aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

4.     Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

5.     RSF sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji Klienta, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu Państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Klient ma bezwzględnym zakaz dostarczania w/w treści.

6.     RSF sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej www.butikdworski.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności.

7.     RSF sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze strony internetowej www.butikdworski.pl i jej usług. 

8.     Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron RSF sp. z o.o. i oferowanym w jego ramach usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną www.butikdworski.pl.

9.     Klient jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

10.  Klient ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w serwisie internetowym RSF sp. z o.o.. Właściciel www.butikdworski.pl ma obowiązek przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane osób posiadających konta w serwisie internetowym www.butikdworski.pl. 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)          dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b)         włączoną obsługę Java Script,

c)          włączoną obsługę plików Cookies,

d)         aktywny adres e-mail.

1.     Strona internetowa butikdworski.pl korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

2.     Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

3.     Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Aby złożyć zamówienie, skorzystać z możliwości Konta Klienta, należy zarejestrować się w www.butikdworski.pl. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

4.     Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (który staje się loginem Klienta w butikdworski.pl), hasła i innych wymaganych danych oraz zgód wskazanych w formularzu. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej). W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.     Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

6.     RSF sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a)          cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania www.butikdworski.pl,

b)         działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)          otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)         uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)         Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)           Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)          podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

1.     Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez RSF sp. z o.o. zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu.

2.     Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony RSF sp. z o.o. ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jej zgody.

3.     Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

4.     Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

§. 4. Warunki korzystania z Konta i składania zamówienia

1.     RSF sp. z o.o. umożliwia składanie zamówienia towarów i usług prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.butikdworski.pl (za wyjątkiem napojów alkoholowych). Zamówienie można składać za pomocą formularza zamieszczonego na stronach internetowych butikdworski.pl oraz pod numerem telefonu +48 605 13 22 24 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 – 16: 00 (w dni robocze).

2.     Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat.  W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności zamawiającego Klienta, RSF sp. z o.o. jest uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

3.     Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

4.     Złożenie zmówienia w www.butikdworski.pl polega na:

a)          wybraniu towarów lub usług  spośród prezentowanych na stronach butikdworski.pl, dokonanie rejestracji i założenia Konta,

b)         dodania ich do koszyka,

c)          wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d)         kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

1.     Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych, w tym danych dotyczących wieku Klienta.

2.     Klient i RSF sp. z o.o. ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży w siedzibie właściciela RSF sp. z o.o. w Kombornia 1, 38-420 Korczyna, telefon: +48 605 13 22 24 ; e-mail: sklep@butikdworski.pl.

3.     Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie właściwego adresu e-mail - który staje się jednocześnie loginem Klienta w www.butikdworski.pl. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej).

8.     Przyjęcie potwierdzonego zamówienia do realizacji rozpoczyna się: 

a)      w przypadku zamówień płatnych gotówką za pobraniem - do dwóch dni roboczych po wpłynięciu potwierdzenia zamówienia, 

b)      w przypadku zamówień płatnych przelewem, szybkimi przelewami - do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na rachunku www.butikdworski.pl,

c)       w przypadku płatności kartą - w chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

1.     Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2.     Ceny nie zawiera kosztów przesyłki.

3.     Ceny ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen. 

4.     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT - w zależności od potrzeb Klienta.

5.     Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu. 

6.     Minimalne zamówienie to jeden produkt lub usługa.

7.     Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego produktu lub usługi.

8.     Klienci www.butikdworski.pl uprawnieni są do: 

a)      zapoznawania się z produktami lub zakresem usług ( vouchery, bilety) na stronie butikdworski.pl,  składania zamówień;

b)      zamówienia newslettera z informacjami o nowościach w butikdworski.pl, 

c)       dostępu do materiałów video, fotograficznych i tekstowych, związanych z działalnością butikdworski.pl, 

d)      recenzowania i komentowania produktów dostępnych w ofercie butikdworski.pl,. 

§ 5 . Sposób i termin zapłaty (formy płatności)

1.     Płatności za zamówiony towar i usługi można dokonać:

a)       gotówką przy odbiorze towaru - tylko do 12.000 zł - powyżej tej kwoty płatność gotówką nie jest możliwa,

b)      przelewem po złożeniu zamówienia. Towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po wpłynięciu pieniędzy na rachunek właściciela butikdworski.pl: Alior Bank Polska 58 2490 0005 0000 4530 4914 6610, RSF Sp. z o.o., Kombornia 1, 38-420 Korczyna. NIP 945-19-90-966

c)      Za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego  eService S.A. można dokonać płatności przy wykorzystaniu następujących metod:

Karta kredytowa

 • Visa

 • Mastercard

 • Maestro

 • American Express

 • Diners Club i Discover

E-przelew

 • Alior Bank

 • BPH

 • Bank Handlowy Citibank (PayByNet)

 • Bank Millennium

 • Bank Millennium (PayByNet)

 • Bank Pekao S.A.

 • Bank Zachodni WBK

 • Deutsche Bank

 • Eurobnak

 • Inteligo

 • Invest Bank

 • Kredyt Bank

 • Lukas Bank

 • MultiBank

 • Nordea (PayByNet)

 • iPKO

 • mBank

W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem eService  S.A. sklep internetowy butikdworski.pl otrzymuje informację o dokonaniu płatności w trybie on-line. 

WAŻNE: W przypadku płatności kartą dane karty zawsze wpisywane są na bezpiecznych stronach eService S.A. i nigdy nie trafiają do sklepu internetowego butikdworski.pl. Płatności autoryzowane przez eService S.A. realizowane są z wykorzystaniem protokołu 3D Secure w postaci Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode. eService S.A. jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych nadzorowanym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (więcej na: 
www.eservice.com.pl).

e)      inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych, indywidulanych ustaleń.  

§ 6. Dostawa

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Dostawa. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.     Termin realizacji dostawy wynosi od 3 godzin do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.     Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą RSF sp. z o.o. ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

6.     Sklep internetowy zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, RSF sp. z o.o. złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.

7.     Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.

8.     Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

9.    Przekazanie zakupionych voucherów i biletów uprawniających od wykonania usług dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania płatności.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.

2.     Wskazany w  ust. 1 powyżej bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)      dla umowy, w wykonaniu której RSF sp. z o.o. wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

1.     - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2.     - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b)      dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

1.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

a)      na adres Kombornia 1, 38-420 Korczyna

b)      lub na adres e-mail: sklep@butikdworski.pl

1.     Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

2.     Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy.

3.     Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartego w ramach strony internetowej www.butikdworski.pl, a także dostępnego tutaj.

4.     Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

a)      RSF  Sp. z o.o. Kombornia 1, 38-420

1.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz RSF sp. z o.o. lub przekazać ją osobie upoważnionej przez RSF sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że RSF sp. z o.o. zaproponowała, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.     Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4.     Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8.  Reklamacje

1.     Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie złożonego zamówienia i innych usług oferowanych przez RSF sp. z o.o jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.     W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej RSF sp. z o.o ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

3.     Zgłoszenie reklamacyjne, co do zasady powinno zawierać:

a)            imię i nazwisko;

b)            opis (towaru, usterki, niezgodności towaru z umową, numer zamówienia);

c)             datę zakupu;

d)            podpis.

1.     W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie butikdworski.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

2.     Reklamacje można składać:

a)            mailowo pod adresem e-mail: sklep@butikdworski.pl,

b)            telefonicznie pod nr telefonu +48 601 098 678,

c)             osobiście lub listownie pod adres Kombornia 1, 38-420 Korczyna

1.     Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do RSF sp. z o.o.

2.     O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

3.     W przypadku, gdy RSF sp. z o.o nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.     Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

§ 9. Dane osobowe i poufność danych

1.     Dane Klientów RSF sp. z o.o przetwarzane są przez właściciela butikdworski.pl. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione do wglądu Klienta butikdworski.pl, którego dane dotyczą.

2.     Klient RSF sp. z o.o jest uprawniony do poprawiania dotyczących go danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych wymaganych przy rejestracji uniemożliwi założenia konta w serwisie internetowym www.butikdworski.pl.

3.     Administratorami danych osobowych jest właściciel www.butikdworski.pl. Dane osobowe Klientów RSF sp. z o.o wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami RSF sp. z o.o w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w celu utrzymywania kont w serwisie internetowym www.butikdworski.pl, a także w prawnie usprawiedliwionym celu właściciela butikdworski.pl, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług właściciela butikdworski.pl. 

4.     Właściciel butikdworski.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych kont Klientów RSF sp. z o.o. Klient butikdworski.pl obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

5.     RSF sp. z o.o zapewnia każdemu Klientowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.     Z zastrzeżeniem zawartych w niniejszym Regulaminie, RSF sp. z o.o nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Klientów kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. 

§ 10. Polityka prywatności

1.     RSF sp. z o.o. szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.

2.     Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. RSF Sp. z o.o. deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach związanych z obsługą klienta. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.

3.     RSF  Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

4.     Każdy Klient sklepu internetowego butikdworski.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.

5.     Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy butikdworski.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

§ 11. Prawa autorskie

1.     Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego butikdworski.pl , wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie  RSF Sp. z o.o.

2.     Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań RSF Sp z o.o., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 12. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.     Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.butikdworski.pl z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2.     Właściciel www.butikdworski.pl zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w serwisie internetowym butikdworski.pl. Właściciel dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 12 godzin w każdym tygodniu udostępniania kont. 

3.     Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4.     W razie sporu powstałego w związku z działalnością RSF sp. z o.o na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

5.     W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RSF sp. z o.o a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.     RSF sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RSF sp. z o.o, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie butikdworski.pl, z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie przez Klienta. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7.     Zasady przetwarzania danych osobowych znajdując się w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej.

8.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2018 roku.